muggen weg uit Sleeuwijk   Park Vlietstraat   Faunaflat Dussen   Verschoorschool   Eikenprocessierups 

Projecten


Muggen weg uit Sleeuwijk

In de zomer van 2016 werd Sleeuwijk geteisterd door een muggenplaag. Om deze plaag aan te pakken heeft Roel Wigman het idee ontwikkeld om de natuurlijke vijand van de mug in te schakelen, bijvoorbeeld huiszwaluw en gewone dwergvleermuis. Deze dieren kunnen worden aangetrokken door de huisvesting te verbeteren.

Vervolgens hebben Roel Wigman en Jan van Haaften het project 'Muggen weg uit Sleeuwijk' opgericht om dit doel te verwezenlijken. Met steun van het Brabants landschap, Nationale Postcodeloterij, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Werkendam en Altenatuur zijn onder andere de huiszwaluwtil en een kraamkamer voor vleermuizen gerealiseerd. Daarnaast is er aan de inwoners van Sleeuwijk een nestkast en/of vleermuiskast uitgereikt.Park Vlietstraat

Het Park aan de Vlietstraat kent een geschiedenis van wateroverlast, zo stond in de zomer van 2014 het gehele park onder water. Voormalig Gemeente Werkendam heeft hier lering uit getrokken en heeft het plan opgepakt het park te egaliseren. Voor het egaliseren van het park ter bevordering van de waterafvoer vanaf de Vlietstraat moest in maart 2018 helaas de houtopstand verwijderd worden. Dit tot afgrijzen van omwonenden en voormalig belangengroep Muggen weg uit Sleeuwijk. Door het verwijderen van de houtopstand veranderde het park in een kale vlakte en verdween kostbaar leefgebied voor vogels en vleermuizen. De actiegroep heeft dit aangekaart bij de Gemeente Werkendam en zijn vervolgens gezamenlijk om de tafel gaan zitten het probleem op te lossen. De actiegroep met afvaardiging van Kim Renders en Roel Wigman heeft vervolgens een inrichtingsplan opgesteld. Dit plan voorziet in een natuurvriendelijke invulling van het gebied. Inmiddels is het plan uitgevoerd door Gemeente Werkendam.

Het park bestaat nu uit plantvakken met inheemse struiken, omgeven door een bloemenweide. De struikvakken bevatten struiken die uitbundig bloeien en goed zijn voor vogels en bijen, zoals meidoorn en lijsterbes. De bloemenweide is ingezaaid met een bloemenmengsel voor bijen en vlinders. Door consequent twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren, verschraalt de bodem en krijgen bloemen meer kans en worden zodoende behouden. In de bloemenweide ligt een groot insectenhotel, gemaakt van boomstammen voorzien van gaten. Natuurinclusief Altena heeft samen met gemeente Altena en de Liniewerkers (onderdeel van het Brabants Landschap) een beheerplan opgesteld voor het park aan de Vlietstraat.Faunaflat Dussen

In de winter van 2018 is nabij Kasteel Dussen een waterberging gerealiseerd door Waterschap Rivierenland en Gemeente Werkendam. Een afvaardiging van Altenatuur is een initiatief gestart om het gebied te verrijken met een Faunaflat. Deze flat gaat ruimte bieden aan huiszwaluwen, vleermuizen en insecten. Hiermee hopen de initiatiefnemers deze bedreigde diersoorten een steuntje in de rug te geven en muggenoverlast te voorkomen. Roel Wigman is vanuit Natuurinclusief Altena betrokken bij dit project.Aanvullende randvoorwaarden bouwproject Verschoorschool

Voordat Gemeente Altena ontwikkelaars in de gelegenheid kon stellen een bebouwingsvoorstel te doen voor de locatie Verschoorschool te Sleeuwijk, hebben de ontwikkelaars randvoorwaarden meegekregen. Natuurinclusief Altena heeft deze randvoorwaarden aangevuld met punten die van belang zijn op het gebied van natuurinclusief bouwen en een groene en gezonde leefomgeving. Het gaat om de volgende punten:

  • Verbreding groenstrook opdat de bomen, inclusief de kruinen, in openbaar gebied liggen
  • Parkeerplaatsen in halfverharding uitvoeren
  • Plaatsen vogelvide voor huismus onder de dakpannen
  • Neststenen voor huismus en gierzwaluw plaatsen aan de gevel
  • Vleermuiskasten in de gevel plaatsen
  • Bijenhotelsteen in de gevel metselen
  • Bij inrichting groenstroken en hagen zorgen voor diversiteit beplanting

Dit is een van de wegen om Natuurinclusief bouwen te verwezenlijken in de regio.Bestrijding eikenprocessierups met natuurlijke vijanden

In de zomer van 2019 zorgde de eikenprocessierups in het hele land voor veel overlast. Veel mensen gingen naar de huisarts met klachten van jeuk en benauwdheid. In de media werd dan ook veel bericht over de eikenprocessierups.

Gemeente Altena wil de Eikenprocessierups (en de volwassen mot) op een natuurlijke manier bestrijden, met behulp van insecten, vogels en vleermuizen.
De natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn gebaat bij een groene leefomgeving met een afwisseling van hoge en lage struiken en veel bloemen. Dit biedt hen voedsel, veiligheid en nestgelegenheid.
Daarom gaat Gemeente Altena de bermen in Sleeuwijk (hier staat 90% van de eikenbomen van Altena) anders beheren (gefaseerd maaien en afvoeren), zodat er meer bloemen tevoorschijn komen. Bepaalde stukken worden ingezaaid met inheemse bloemenmengsels.


foto: Jan van Duren (Natuurinclusief Altena)

Gezamenlijk met Natuurinclusief Altena zijn er 92 vogelnestkasten en 25 insectenhotels bevestigd aan de eikenbomen die het dorp rijk is. Op 30 oktober 2019 heeft wethouder Roland van Vught de eerste nestkast opgehangen aan het Transvaal in Sleeuwijk.
Gemeente Altena heeft een prachtige reportage gemaakt van deze gebeurtenis en is te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=c46p6GI0YQk
Het ophangen van de nestkasten is een proef om te kijken of het bestrijden van de eikenprocessierups met vogels effectief is. Tijdens de jaarlijkse schoonmaak zal gekeken worden hoeveel nestkasten er daadwerkelijk gebruikt zijn om jongen groot te brengen. Als het aantal bewoonde nestkasten stijgt en de overlast vermindert, is de proef geslaagd. De komende jaren houden wij u op de hoogte van de resultaten in Sleeuwijk.
Tenslotte zijn er bij de inwoners van Rijksstraatweg, Transvaal en Eikenlaan flyers door de bus gedaan om de bewoners op de hoogte te stellen van de voorgenomen acties en informatie aan te dragen hoe men de tuin aantrekkelijk kan maken voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.
Als Natuurinclusief Altena zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons kunnen helpen bij het onderhouden en het monitoren van de nestkasten in Sleeuwijk. Mocht dit iets voor u zijn stuur dan een mailtje naar natuurinclusiefaltena@gmail.com.


Altenatuur
Heeft u vragen en/of opmerkingen, laat het ons weten.